About

Vài nét bản thân

  • Name : Nguyễn Đình Lộc
  • Birth : 8/2/1989
  • Study : Hanoi University of Technology (HEDSPI project) + Arena Multimedia
  • Hobbies : Mê gái , khoái design
Read More

Portfolio

Ban đầu design chỉ là để tiêu khiển những lúc mệt mỏi hoặc không có việc gì làm…Dần dà thấy mình cũng có chút năng khiếu mài chuột, quyết định đầu tư học 1 khóa Arena xem thế nào… Sau đây là 1 vài sản phẩm :)
Read More

From The Blog

Recent Photos